Sägeschmiedearbeit (nur im Belegarchiv)
Erstbelegung: Datierung: 1788 Fundstelle: NCCPruss. VIII 2242
Wort davor: Sägeschmied - Wort danach: Sägeschmiedegewerk